Ohlášení

ZpětPrint


Scénář je určen pro plnění povinnosti notářů jako soudních komisařů vyplývající z ustanovení § 92 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. Jejím prostřednictvím se vytváří ohlášení (vyplňuje formulář), který se připojuje k pravomocnému usnesení vydanému v řízení o dědictví a zasílanému katastrálnímu pracovišti.

V případě, že při vyplňování formuláře soudní komisař zjistí chybu v dědickém usnesení, která se týká věcných práv k nemovitostem (např. překlep v parcelním čísle pozemku), zašle dědické usnesení až společně s opravným usnesením a společným ohlášením.

Scénář nelze využít pro případy likvidace dědictví. V těchto případech soudní komisař příslušné písemnosti předá příslušnému katastrálnímu pracovišti s průvodním dopisem (ohlášením) v listinné nebo elektronické podobě.

Scénář umožňuje elektronické podání ohlášení, kdy v závěru scénáře je uživatel vyzván k opatření výsledného PDF s ohlášením kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, v souladu s nařízením eIDAS a Zákonem č.297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Ohlášení je následně spolu s přiloženými listinami (rovněž ve formátu PDF a opatřené elektronickými podpisy a časovými razítky) odesláno přímo na katastrální pracoviště. Bližší popis viz kroky Listiny a Souhrn tohoto scénáře. Pokud nebude fungovat některá část, která je nutná k elektronickému podání (elektronický podpis, zasílání formuláře apod.), je možné (resp. nutné) formulář stáhnout jako PDF dokument a odeslat vše, včetně listin, na katastrální pracoviště datovou schránkou.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro elektronické podání musí mít notář prostředky k opatření dokumentů kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí", ve které je implementován scénář "Ohlášení soudního komisaře", nevyžaduje pro přihlášení žádný certifikát. Uživatelé, kteří chtějí využít scénář pro ohlášení, však musí být registrováni jako uživatelé aplikace DP (dálkový přístup do ISKN) a musí použít bezúplatný účet (název účtu končí znaky _DU). Potom se mohou do aplikace přihlásit a je jim zpřístupněn scénář "Ohlášení soudního komisaře".

Na druhou stranu pro možnost kompletně podat ohlášení elektronickou cestou prostřednictvím této aplikace je nutné, aby uživatel vlastnil kvalifikovaný certifikát akreditované certifikační autority (např. I.CA, Postsignum, eIdentity) určený pro elektronický podpis. Není možné používat komerční (public) certifikát, protože ten není vydáván pro účely komunikace v rámci veřejné správy. Tento certifikát slouží pro elektronický podpis ohlášení.

Jako každý jiný přihlášený uživatel mohou notáři využívat všechny možnosti aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí", tj. podávat běžné návrhy na vklad a využívat všech výhod přihlášených uživatelů. Kromě seznamu uložených návrhů a seznamu uložených vzorů mají k dispozici i seznam ohlášení.

Poznámka: vzhledem k tomu, že ohlášení soudního komisaře je jedním ze scénářů návrhu na vklad do katastru, můžete se setkat v nápovědě i v aplikaci často s termínem "návrh", "návrh na vklad" apod. místo "ohlášení". V těchto případech můžete brát tyto termíny jako alternativní.

Scénář "Ohlášení soudního komisaře" se skládá z následujících kroků:

Úvod - úvodní stránka aplikace, která je společná všem scénářům.

Výběr LV - v tomto kroku se do aktuálního ohlášení vkládají listy vlastnictví (LV) a k nim příslušný vlastník/spoluvlastník (zůstavitel).

Zůstavitel - v tomto kroku uživatel přesně identifikuje zůstavitele dědického řízení.

Nemovitosti - tento krok je pouze informativní a zobrazuje veškeré nemovitosti zařazené do ohlášení.

Dědicové - v tomto kroku se vkládají dědicové, případně jiné osoby –stát, věřitel v případě zástavního práva apod. (dále v textu jen „dědicové“).

Převody - tento krok slouží k přiřazování spoluvlastnických podílů jednotlivým dědicům.

Jiná práva - pokud se ohlášení týká i jiných věcných práv než vlastnických, použijte tento krok.

Listiny - zadání listin spojených s ohlášením, případně upřesnění návrhu na vklad.

Souhrn - poslední krok, ve kterém probíhá kontrola ohlášení, jeho podepsání a odeslání na katastrální pracoviště.

Mezi jednotlivými kroky můžete přecházet podle pravidel uvedených v části Kroky v záhlaví aplikace, které platí obecně pro všechny scénáře aplikace.