Nemovitosti

O úroveň výš ZpětPrint


Tato stránka slouží k zobrazení vybraných nemovitostí vložených do návrhu na vklad a k provedení případné dodatečné úpravy tohoto seznamu.

 

Popis tabulky

Zobrazený seznam nemovitostí můžete upravit pomocí tlačítek umístěných na obrazovce pod tímto seznamem.

Přidání a editace nemovitostí

Pokud chcete přidat další nemovitosti do seznamu, stiskněte některé z tlačítek Přidat z LV nebo Přidat ručně, která jsou umístěna vpravo pod tímto seznamem.

Výběr volby Přidat z LV Vám umožní rychlejší vkládání nemovitostí výběrem z tabulky vygenerované na základě zadaného katastrálního území a zadaného čísla listu vlastnictví, na němž jsou vyhledávané nemovitosti zapsány (číslo listu vlastnictví - LV lze dohledat i přímo v daném formuláři zadáním údajů o některé z nemovitostí zapsaných na daném LV).

Výběr volby Přidat ručně využijte zejména v případech, kdy nemovitost, která je předmětem návrhu na vklad, v katastru zatím neexistuje (dosud nezapsaná samostatná stavba, pozemek oddělovaný geometrickým plánem, nově vymezovaná jednotka, nikoliv však právo stavby, které se jako nové přidává jako právní vztah (!), viz právo stavby jako právní vztah). Tato volba Vám umožní zadat nemovitosti (pozemek, stavbu, jednotku, právo stavby)  postupným vkládáním jednotlivých nemovitostí:

·            pozemku (zadáním katastrálního území názvem, údajem, zda se jedná o pozemek vedený v katastru nemovitostí, nebo o nově vznikající pozemek nebo jeho díl podle geometrického plánu, typu pozemku, parcelního čísla),

·            samostatné stavby (zadáním části obce, údaje, zda je stavba v katastru nemovitostí vedena nebo dosud nezapsána, typu stavby, č. p./č. ev.),

·            jednotky (zadáním čísla jednotky, části obce, typu stavby, č. p./č. ev.)

·            práv stavby (zadáním pozemku, ke kterému právo stavby přísluší).

Uživatelé přihlášení prostřednictvím Identity občana (viz Přihlašování do aplikace) mají k dispozici možnost přidat do návrhu jimi (spolu)vlastněné nemovitosti pomocí tlačítka Přidat moje. Po výběru volby Přidat moje se zobrazí seznam nemovitostí, jejichž (spolu)vlastníkem je přihlášený uživatel a z tohoto seznamu si může uživatel vybrat nemovitosti pro návrh na vklad.

Poznámka k přidávání jednotek:
Přidáváte-li do seznamu nemovitostí jednotku, přidají se do návrhu automaticky i pozemky tvořící společnou část domu/věci. Pozemky tvořící společnou část se berou z listu vlastnictví, na kterém se nachází nemovitost (samostatná stavba, nebo pozemek/pozemky, nebo právo stavby), ke které jsou jednotky vymezeny, nebo ke které je chcete vymezovat (v případě zadávání dosud nezapsaných jednotek v budově, ve které již nějaké jednotky vymezeny jsou). Pokud zadáváte dosud nezapsané jednotky v budově, ve které zatím žádné jednotky vymezeny nejsou, seznam společných částí bude prázdný a musíte jej teprve specifikovat ručním přidáním příslušných pozemků.
V úplném scénáři můžete seznam společných částí měnit, ve zjednodušených scénářích toto povoleno není, kromě scénáře Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek.
Ve výstupním PDF dokumentu se pak u každého práva, kde je jednotka použita, vyskytuje i sekce, kde jsou uvedeny pozemky tvořící společnou část.

Poznámka:
Pokud je u některé z přidaných nemovitostí evidována v katastru nemovitostí plomba (nemovitost je součástí probíhajícího řízení), aplikace Vás na tuto skutečnost upozorní zprávou v horní části stránky. Stejnou informaci ještě obdržíte na stránce Souhrn, pokud bude informace v tom okamžiku ještě platná.

Vymazání nemovitostí          

Pokud chcete vymazat celý zobrazený seznam nemovitostí, stiskněte tlačítko Vymazat vše umístěné vlevo pod seznamem nemovitostí.  Pokud je aktivní filtr, nelze tlačítko použít.

Pokud chcete vymazat jen některé z nemovitostí zobrazených v seznamu, je potřeba je nejprve označit (kliknutím myší do bílého čtvercového políčka na začátku řádku, v němž je daná nemovitost v seznamu uvedena) a následně stisknout tlačítko Vymazat označené  (pokud neprovedete označení alespoň jedné z nemovitostí, nebude tlačítko Vymazat označené přístupné).

Kromě tlačítek můžete pro vymazání jedné nemovitosti využít ikonku  ve sloupečku Akce.

Souvislost mezi vymazáním nemovitosti a obsahem návrhu

Detaily tabulky Seznam nemovitostí

Údaje, které jsou v tabulce zobrazeny jako podtržené, jsou přímými odkazy do aplikace „Nahlížení do katastru“ a vedou na stránku, kde jsou uvedeny bližší informace například o nemovitosti nebo o listu vlastnictví.

V záhlaví sloupečku „Katastrální území/Obec“ je ikonka trychtýře , která umožňuje omezit množinu zobrazovaných nemovitostí podmínkou (filtr zobrazených nemovitostí). Kliknutím na ikonku se otevře okno, ve kterém je možné zadat text, který musí katastrální území nebo obec ve svém názvu obsahovat, aby nemovitost zůstala v seznamu.

V záhlaví sloupečku „Popis nemovitosti“ je ikonka trychtýře , která umožňuje omezit množinu zobrazovaných nemovitostí podmínkou (filtr zobrazených nemovitostí). Kliknutím na ikonku se otevře okno, ve kterém je možné zadat text, který musí nemovitost ve svém názvu obsahovat, aby zůstala v seznamu.

Z výše uvedených filtrů je možné použít vždy jen jeden, nastavení filtrů se nesčítá, tzn. buď je seznam omezen filtrem nad sloupcem  „Katastrální území/Obec“ nebo nad sloupcem "Popis nemovitosti".

Detaily ovládání filtru

Ikonka tužky  ve sloupečku „Akce“ slouží k editaci údajů o nemovitosti, pokud se jedná o novou nebo dosud nezapsanou nemovitost, nebo k náhledu na detail údajů o nemovitosti, pokud se jedná o nemovitost, která je už v katastru evidována. Údaje k nemovitosti vedené v katastru není možné upravovat.

Ikonka  slouží k vymazání příslušné nemovitosti ze seznamu.

Ikonka  se objevuje pouze u jednotek a slouží k zobrazení a případné úpravě seznamu společných částí věci.

Navigace návrhem na vklad

Pokud se chcete vrátit o krok zpět (na krok "Úvod") stiskněte tlačítko nazvané Předcházející, umístěné v levém dolním rohu obrazovky.

Pokud se chcete přesunout na následující krok návrhu (pokračovat ve vytváření návrhu na vklad), stiskněte tlačítko nazvané Následující, umístěné v pravém dolním rohu obrazovky.

Přechody mezi kroky v záhlaví