Podmínky užívání aplikace

ZpětPrint


Aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí" (dále jen aplikace), provozovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen Úřad), byla vytvořena pro usnadnění vyplnění formuláře pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

Aplikace je určena výhradně pro vytvoření návrhu na vklad podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů. Pro automatizované zpracování lze využít Webové služby aplikace.

 

Veškeré informace dostupné v aplikaci slouží pouze pro vytvoření návrhu na vklad a není povoleno je využívat za jiným účelem. Užití zjištěných údajů katastru nemovitostí v rozporu s 1 odst. 2 katastrálního zákona a jejich další šíření v rozporu s § 53 katastrálního zákona bude kvalifikováno jako přestupek nebo správní delikt podle § 57 a 58 katastrálního zákona. Za takové jednání může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Shromažďování osobních údajů (zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa vlastníků nemovitostí – fyzických osob) může být kvalifikováno jako porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  Úřad při podezření na takovéto jednání upozorní Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Podle § 45 zákona č. 101/2000 Sb., může Úřad pro ochranu osobních údajů za takový správní delikt uložit právnické osobě pokutu do výše 10 000 000 Kč, fyzické osobě do výše 5 000 000 Kč.

 

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a dodržovat je.  V případě změny podmínek užití aplikace bude na takovou skutečnost upozorněno na úvodní stránce aplikace.

 

Úřad negarantuje dostupnost aplikace (SLA).

 

Tato verze podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 20. 6. 2020.