Zadání vlastnických podílů na nemovitostech

ZpětPrint


Nejdůležitější součástí stránky pro zadávání vlastnických podílů k nemovitostem je tabulka, ve které se přiřazují jednotlivým nabyvatelům (novým vlastníkům) podíly na nemovitostech.

 

Poznámka: Netýká-li se návrh na vklad vlastnického práva, označte na stránce nahoře pole "V návrhu nebude pracováno s vlastnickým právem".

 

V tabulce jsou nejdůležitějšími tři sloupečky: Nabyvatel, Nemovitost a Nabývaný podíl. Na následujícím obrázku je tabulka ve stavu, kdy v ní není zapsán zatím žádný podíl.

 

 

Přidělení podílu na nemovitosti (zahrnuje i  přidělení celé nemovitosti) se skládá v nejčastěji používaném případě z následujících kroků:

1.         Výběr nabyvatele - výběr subjektu z rozbalovacího seznamu ve sloupečku "Nabyvatel". V seznamu jsou všichni účastníci ze seznamu účastníků, kteří mohou nabývat vlastnictví, kromě těch, kteří už byli do tabulky dříve přidáni (v uvedeném příkladu tam budou všichni). Pokud máte v účastnících zadány manžele, objeví se v seznamu jako jednotlivé subjekty, i jako položka, která je uvedena textem "SJM" (společné jmění manželů), nebo spojením jmen manželů (pokud jde o manžele cizího práva). Pokud chcete, aby nabyvatelem některé nemovitosti byl pouze jeden z manželů, vyberte přímo jeho. Pokud chcete, aby nabyvatelem bylo SJM nebo manželé cizího práva, vyberte položku, v níž jsou uvedeni oba partneři, a která začíná textem "SJM", pokud jde o společné jmění manželů, případně tam tento text není, pokud jde o manžele podle cizího práva. Chybí-li Vám taková položka v seznamu, pravděpodobně jste zapomněli propojit oba účastníky v kroku Účastníci - jak propojit manžele.
 

Tabulka se po výběru nabyvatele změní tak, jak je vidět na následujícím obrázku:

Ve sloupečku "Nabyvatel" se objeví vybraný účastník, ve sloupečku "Nemovitost" se objeví nový rozbalovací seznam pro výběr nemovitosti, ke které má nabýt vybraný účastník vlastnické právo.

 

2.         Výběr nemovitosti - výběr nemovitosti, ke které má nabýt vybraný účastník vlastnické právo. V seznamu jsou všechny nemovitosti ze seznamu nemovitostí kromě těch, které už byly do tabulky dříve k tomuto nabyvateli přidány (v uvedeném příkladu tam budou všechny). Na konci řádku se ve sloupečku "Akce" objeví ikonka , která umožňuje vymazání příslušného řádku z tabulky. Tabulka se po výběru nemovitosti změní tak, jak je vidět na následujícím obrázku:

 

Ve sloupečku "Nemovitost" se objeví vybraná nemovitost a ve sloupečku "Nabývaný podíl" se zpřístupní textová pole pro zadání konkrétního podílu na nemovitosti, který nabyvatel získává.

 

3.         Zadání podílu - tabulka pak vypadá takto:

 

 

Ikonka, která je bezprostředně za podílem (Kalkulačka), Vám může pomoci při výpočtu složitějších podílů.

Ve sloupečku "Akce" jsou dvě ikonky , jejichž význam je zřejmý až pro více nemovitostí přiřazených jednomu nabyvateli. Ikonkou vlevo vymažeme řádek příslušný nemovitosti, ikonkou vpravo vymažeme všechny řádky příslušné nabyvateli.

 

Ikonka  ve sloupci "Akce" umožňuje už při zadávání podílů zadat i další právo vztahující se k dané nemovitosti. Jde o práva, která mohou být použita v kupních smlouvách, a která je možné už v tomto okamžiku vytvořit. Nemusíte je tak později vytvářet v dalším kroku. Jde o následující práva: Výhrada vlastnického práva, Výhrada práva zpětné koupě, Výhrada práva zpětného prodeje, Výhrada práva lepšího kupce, Ujednání o koupi na zkoušku s rozvazovací podmínkou.

Všechna práva vytvořená v rámci kroku "Podíly" jsou k dispozici v kroku "Jiná práva" a můžete s nimi dále zacházet zcela nezávisle (upravovat, mazat).

 

Přidání všech účastníků nebo všech nemovitostí

Do tabulky podílů můžete přidat jako nabyvatele všechny účastníky, které máte v seznamu účastníků, a také všechny nemovitosti, které máte v seznamu nemovitostí. K tomu slouží vždy druhá položka shora ve výběrovém seznamu.

 

Pohledy na tabulku podílů

V okamžiku, kdy přijdete na krok "Vlastnické právo", je prvním sloupečkem tabulky sloupeček "Nabyvatel" a druhým je sloupeček "Nemovitost". Přiřazujeme tedy vybranému nabyvateli jednotlivé nemovitosti. V některých případech může být výhodné mít tyto sloupečky prohozeny - přiřazovat vybrané nemovitosti jednotlivé nabyvatele. K přehození pořadí sloupečků slouží odkaz uvedený za nadpisem "Nabývané podíly":

 

 

Kliknete-li na podtržený text, přepnete tím pohled na tabulku - změní se pořadí sloupečků. Data v tabulce zůstanou nezměněna.

Přepínat mezi pohledy můžete v kterékoliv fázi vyplňování tabulky.

 

Hromadné přiřazování podílů (viz Zadání podílu) je v pohledu dle nemovitostí obohaceno o další tlačítko Rozpočítat podíly, které umožní pro označené nemovitosti rozpočítat celý podíl (jedničku) rovnoměrně mezi všechny nabyvatele. Například, máte-li celou nemovitost rozdělit mezi dvacet vlastníků rovným dílem, označíte danou nemovitost a stisknete tlačítko Rozpočítat podíly. Do podílů se u všech nabyvatelů vyplní 1/20.

 

Oprava chybných údajů

Jakmile máte vyplněny všechny údaje na stránce s podíly, můžete pokračovat ve vytváření návrhu na vklad stisknutím tlačítka Následující. V tomto okamžiku aplikace zkontroluje zadané údaje, a pokud je v nich chyba, zobrazí chybné řádky ve zvláštní tabulce velmi podobné té, se kterou jste doposud pracovali, ale která obsahuje pouze chybné záznamy a může vypadat například takto:

 

Nad tabulkou je výrazné upozornění, že tabulka obsahuje pouze ty záznamy pro nabyvatele, které obsahují nějakou chybu. Navíc je v záhlaví stránky uveden ještě celkový seznam chyb (na výše uvedeném obrázku není seznam zobrazen). Chyby můžete v tabulce rovnou opravit. Pokud chcete pokračovat v přidávání dalších podílů, můžete se buď přepnout do kompletního pohledu kliknutím na odkaz "Klikněte zde pro zobrazení všech záznamů.", nebo můžete přidat dalšího nabyvatele přímo v této tabulce a pohled se automaticky přepne na kompletní.

Přepnutí pohledu "dle nabyvatelů/dle nemovitostí" rovněž zruší zobrazení pouze chybných záznamů a vrátí tabulku do stavu s kompletním obsahem.

 

Právo s přednostním pořadím

V případě, že pro nově vznikající právo bylo v minulosti vyhrazeno přednostní pořadí, uveďte do políčka "Číslo řízení" číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka o přednostním pořadí.

 

Navigace návrhem na vklad

Pokud se chcete vrátit o krok zpět (na krok "Účastníci"), stiskněte tlačítko nazvané Předcházející, umístěné v levém dolním rohu obrazovky.

Pokud se chcete přesunout na následující krok (pokračovat ve vytváření návrhu na vklad), stiskněte tlačítko nazvané Následující, umístěné v pravém dolním rohu obrazovky.

Tlačítko Zrušit změny slouží ke zrušení všech změn údajů, které jste provedli v daném kroku na stránce od okamžiku, kdy jste na stránku přišli. Aplikace zruší změny až na základě potvrzení, že si opravdu přejete změny zrušit. Pokud na stránce nebyla provedena žádná změna, tlačítko zůstává nepřístupné (šedivé).

Přechody mezi kroky v záhlaví